Barnafrid
Brottsoffermyndigheten
Barnombudsmannen
Rädda Barnen
Allmänna Barnhuset
BRIS
UMO
Barnperspektivet
Childhood
Hopp
NFBO
ISPCAN
Koll på soc, om socialtjänsten.
Tjejouren

NCK, nationellt centrum för kvinnofrid. Om barn som upplever våld

Informationsfilmer från Socialstyrelsen, av särskilt intresse är filmen ”Till dig som är anmälningsskyldig” samt film nr 5 ”Brott mot barn”.

Hemsidan ”Dags att prata om” handlar om sexuella övergrepp mot barn. Ansvarig utgivare är Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Hemsidan ”Tidiga tecken” handlar om att våga se och våga agera. Ansvarig utgivare är Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Norskt kunskaps- och resurscenter avseende trauma, CACTUS.

Länsstyrelsen i Östergötland har bra information, bland annat flera informationsfilmer, om Hedersrelaterat våld och förtryck.

Länsstyrelsen i Östergötland har sammanställt rutiner avseende misstanke om brott mot barn: Rutiner för handläggning av ärenden som rör misstanke om vålds- och sexualbrott mot barn, i Östergötland.

EU-projektet PROMISE har pågått sedan hösten 2015 och syftar till att sprida Barnahus-idén i Europa. Det har också skapats ett europeiskt Barnahusnätverk. April 2020 påbörjades PROMISE 3. På den här sidan finns mer information samt bra dokument som kan vara användbara för Barnahusliknande verksamheter: Barnahus EU

Med hjälp av Infogeneratorn kan du som arbetar med våld i nära relationer ta fram anpassad och kvalitetssäkrad information till våldsutsatta. Informationen som du får ut som pdf och html kan du sedan lägga på hemsidan, skriva ut och ge till en klient eller lägga i väntrummet. http://www.infogeneratorn.se/

På hemsidan Jag vill veta finns information till barn och ungdomar om deras rättigheter vid brott. Där finns även information till vuxna samt material att beställa. Brottsoffermyndigheten är ansvarig för sidan.

The Child Abuse Library Online är en omfattande resurssamling som upprättats av National Children´s Advocacy Center i USA, för yrkesverksamma inom Barnahus målgrupp. Children´s Advocacy Center är USA´s motsvarighet till Barnahus och det är därifrån som Barnahus-idén ursprungligen kommer.

Stöd efter övergrepp är en sida som samlar olika verksamheter som kan vara till stöd för personer som utsatts för sexuella övergrepp. Sidan riktar sig till utsatta, dess anhöriga och till yrkesverksamma som möter målgruppen i sitt arbete.

En del av verkligheten – om barn, sexuella övergrepp och nätet. Sammanfattning av resultat från olika forskningsstudier, med syfte att kunna spridas till en bredare publik. Sammanfattningen är gjord av Barnafrid och Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Kunskapsöversikt om stöd och behandling för barn som utsatts för sexuella övergrepp och fysisk misshandel.

När någon gjort dig illa är en kort film för barn och ungdomar om hur det kan vara att ha blivit utsatt för exempelvis misshandel och sexuella övergrepp. Filmen är gjord av Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Här kan du också hitta filmen Våld löser inget. Finns nu även på andra språk än svenska.

Allmänna Barnhuset har givit ut rapporten Multiutsatta barn, om barn som utsatts för flera typer av barnmisshandel.

Den 1 februari 2019 lanserades Sveriges nationella stöd- och kunskapsplattform för att motverka killars våld mot tjejer och våld i ungas partnerrelationer; ungarelationer.se. I den här rapporten har man sammanställt statistik, erfarenheter och åtgärder. Ett år med ungarelationer.se

ECPAT: Rapport om barns upplevelser och berättelser av att ha blivit utsatta för sexuella övergrepp och sexuell exploatering av en kvinnlig förövare. Vilken han är det?

ECPAT: Att prata med barn om nätet – råd till dig som är vuxen

Barnafrid har skapat en basutbildning om våld mot barn, via internet. Alla som arbetar med barn rekommenderas att genomgå denna utbildning. Läs mer om utbildningen här: https://barnafrid.se/basprogram/

Fyra kedjelänkar som sitter ihop