Barnafrid
Brottsoffermyndigheten
Barnombudsmannen
Rädda Barnen
Allmänna Barnhuset
BRIS
UMO
Childhood
Hopp
NFBO
ISPCAN
Koll på soc, om socialtjänsten.

NCK, nationellt centrum för kvinnofrid. Om barn som upplever våld

Roks, Riksorganisation för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige.

Unizon, riksförbund för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige.

Informationsfilmer från Socialstyrelsen, av särskilt intresse är filmen ”Till dig som är anmälningsskyldig” samt film nr 5 ”Brott mot barn”.

Hemsidan ”Dags att prata om” handlar om sexuella övergrepp mot barn. Ansvarig utgivare är Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Norskt kunskaps- och resurscenter om trauma, CACTUS.

Länsstyrelsen i Östergötland har bra information, bland annat flera informationsfilmer, om Hedersrelaterat våld och förtryck.

Länsstyrelsen i Östergötland har sammanställt rutiner avseende misstanke om brott mot barn som gäller i länet, d v s både Barnahus Linköping och Barnahus Norrköping: Rutiner för handläggning av ärenden som rör misstanke om vålds- och sexualbrott mot barn, i Östergötland.

EU-projektet PROMISE påbörjades 2015 och avslutades under 2022. Projektets syfte var att sprida Barnahus-idén i Europa. Utifrån projektet har det skapats ett europeiskt Barnahusnätverk, där Barnahus Linköping är med. På den här sidan finns mer information om nätverket samt olika dokument som exempelvis kvalitetsstandards för Barnahus: Barnahus network

Med hjälp av Infogeneratorn kan du som arbetar med våld i nära relationer ta fram anpassad och kvalitetssäkrad information till våldsutsatta. Informationen som du får ut som pdf och html kan du sedan lägga på hemsidan, skriva ut och ge till en klient eller lägga i väntrummet. http://www.infogeneratorn.se/

På hemsidan Jag vill veta finns information till barn och ungdomar om deras rättigheter vid brott. Där finns även information till vuxna samt material att beställa. Brottsoffermyndigheten är ansvarig för sidan.

The Child Abuse Library Online är en omfattande resurssamling som upprättats av National Children´s Advocacy Center i USA, för yrkesverksamma inom Barnahus målgrupp. Children´s Advocacy Center är USA´s motsvarighet till Barnahus och det är därifrån som Barnahus-idén ursprungligen kommer.

Stöd efter övergrepp är en sida som samlar olika verksamheter som kan vara till stöd för personer som utsatts för sexuella övergrepp. Sidan riktar sig till utsatta, dess anhöriga och till yrkesverksamma som möter målgruppen i sitt arbete.

Barnafrids Kunskapsportal är en samlingsplats för yrkesverksamma som möter barn i sitt arbete. Portalen innehåller digitala utbildningar, publikationer och metodstöd om våld mot barn, baserad på forskning och beprövad erfarenhet om stöd och behandling för barn som utsatts för sexuella övergrepp och fysisk misshandel.

När någon gjort dig illa är en kort film för barn och ungdomar om hur det kan vara att ha blivit utsatt för exempelvis misshandel och sexuella övergrepp. Filmen är gjord av Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Den 1 februari 2019 lanserades Sveriges nationella stöd- och kunskapsplattform för att motverka killars våld mot tjejer och våld i ungas partnerrelationer; ungarelationer.se. I den här rapporten har man sammanställt statistik, erfarenheter och åtgärder. Ett år med ungarelationer.se

ECPAT: Rapport om barns upplevelser och berättelser av att ha blivit utsatta för sexuella övergrepp och sexuell exploatering av en kvinnlig förövare. Vilken han är det?

ECPAT: Att prata med barn om nätet – råd till dig som är vuxen

Barnafrid har skapat en basutbildning om våld mot barn, via internet. Alla som arbetar med barn rekommenderas att genomgå denna utbildning. Läs mer om utbildningen här: https://barnafrid.se/basprogram/

Fyra kedjelänkar som sitter ihop