Krisstöd

När det kommer fram uppgifter om att ett barn misstänks ha varit utsatt för brott kan det leda till starka känslor och reaktioner både hos barnet och hos familjen. Barn kan till exempel oroa sig för vad som ska hända dem eller andra familjemedlemmar, om någon kommer att bli arg på dem eller om de kommer att bli trodda. En del barn visar tydliga tecken på att inte må bra medan andra inte visar något. För en förälder kan det uppstå en kris oavsett om man själv är misstänkt för brottet eller inte. Många föräldrar oroar sig för hur deras barn mår eller har påverkats av det som hänt. En del reagerar genom att bli arga eller besvikna på barnet eller på hur professionella har agerat. I sådana situationer kan det vara viktigt att både barn och föräldrar får hjälp att prata om sina upplevelser och hantera reaktioner för att kunna gå vidare. Ibland räcker det med några samtal och ibland behövs stöd under en längre tid. På Barnahus finns personal som kan erbjuda kortare krisstöd till de familjer som behöver det. Vid behov av längre kontakt kan remiss skickas till annan vårdgivare.

På Barnahus kan barn och familjer, inom målgruppen, få krisstöd. De barn som varit aktuella för samråd och/eller förhör prioriteras, samt barn som upplevt våld mellan föräldrar eller vuxna i familjen.

För krisstöd kan muntlig remiss vara tillräcklig, både från socialtjänst och från vårdnadshavare. Vid gemensam vårdnad måste båda vårdnadshavarna samtycka till krisstödet.

CFTSI (Child and Family Traumatic Stress Intervention) 
På Barnahus kan metoden CFTSI användas vid krisstöd. Det är en kort evidensbaserad intervention för våldsutsatta barn i åldrarna 7—18 år. Målet med CFTSI är att minska posttraumatiska stressreaktioner och uppkomsten av PTSD genom ökad kommunikation och familjestöd. 

KIBB

Barnahus Linköping erbjuder behandling i form av KIBB (Kognitiv Integrerad Behandling vid Barnmisshandel). KIBB är en behandlingsmodell för familjer där det finns misstanke om fysisk barnmisshandel och föräldrar och barn bedömts kunna fortsätta ha kontakt. Metoden är manualbaserad. Vid 16 mötestillfällen träffar föräldrar och barn varsin behandlare i ca 45 minuter, vartefter man träffas tillsammans i ytterligare 45 minuter. Olika teman tas upp vid behandlingstillfällena. Det är den enda metoden i Sverige som erbjuder hjälp till såväl barnen, föräldrarna och hela familjen samtidigt.

KIBB startade som ett samverkansprojekt 2007, där Barnahus Linköping var en av fyra medverkande verksamheter. Samverkansprojektet drevs av Allmänna Barnhuset som fortfarande är ansvarig för utbildning o s v.  Pilotstudien presenterades 2011 och visade positiva resultat. 2019 publicerades forskningsresultat om KIBB i en doktorsavhandling av Johanna Thulin, lektor vid Linnéuniversitetet. Resultatet visade att barnens traumasymptom minskade och gav bestående effekter även ett halvår efter behandlingen. Intervjustudierna visar att barnen själva uppskattat behandlingen. KIBB fokuserade på barnets berättelse och våldets konsekvenser och ledde till att våldet minskade och relationen mellan barn och förälder förbättrades. Behandlingen har på så sätt utgjort en vändpunkt för barnen – från ett liv i rädsla för våld till att kunna leva utan rädsla.

Flera av Barnahus samverkanskommuner erbjuder KIBB, men om detta ej är fallet i just din kommun så kan behandling på Barnahus bli aktuellt. För att påbörja KIBB på Barnahus ska remiss inkomma från socialtjänsten.

Översikt av KIBB som behandlingsmetod. 
https://wwwallmannabarnh.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2020/05/En-vag-ut-ur-valdet-webb.pdf

Svensk, förkortad översättning av Johanna Thulins doktorsavhandling. 
https://wwwallmannabarnh.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2020/05/Prata-om-valdet-webb.pdf

Traumafokuserade utredningar

Barnahus erbjuder traumafokuserade utredningar på remiss från socialtjänsten. Utredningar kan endast bli aktuella i ärenden som varit uppe på samråd eller förhör. Det ska således finnas en känd händelse och/eller berättelse från barnet, enligt kriterierna för samråd och förhör. Ett undantag är barn som upplevt våld mellan föräldrar eller vuxna i familjen, där samråd inte hålls idag. Även i dessa ärenden ska det dock finnas en berättelse från barnet. Utredningar görs i första hand avseende barn under 10 år. I övriga ärenden erbjuder barnahusteamet handledning till socialsekreterare.

Innan remiss skickas till Barnahus är det bra med muntlig kontakt, detta är dock inte nödvändigt. Barnahusteamet tar kontakt med handläggande socialsekreterare när remiss inkommit. Ofta behövs en del förtydliganden innan remiss kan tas emot eller avvisas.