Barnahusrutinen i praktiken

  1. När en anmälan inkommer till socialtjänst eller polis kallas samtliga inblandade aktörer till ett samråd, ett planeringsmöte. Samverkan mellan de olika yrkesrollerna ger en samlad kunskap och kompetens. Alla samverkansparter har möjlighet att kalla till samråd, men det är mest vanligt att det är socialtjänst eller polis som gör det.

  2. Barn förhörs på Barnahus, i en barnanpassad miljö som ska vara trygg. Förhören genomförs av barnutredare hos polisen som har särskild kompetens att förhöra barn. När förhör pågår kan andra professionella följa förhören, via en TV-skärm, i ett så kallat medhörningsrum. De som brukar finnas i medhörningsrummet är socialsekreterare, åklagare, särskild företrädare samt barnahuspersonal. Anledningen till att det sitter personer i medhörningsrummet och följer förhöret medan det pågår, är att minska antalet tillfällen barnet behöver upprepa sin berättelse. För socialtjänsten är det även viktigt att snabbt kunna göra en skyddsbedömning utifrån vad som framkommer och åklagare kan snabbt ge polisen fortsatta direktiv.
    Intervjuerna spelas in för att kunna användas i en eventuell rättegång.

  3. Om barn behöver läkarundersökas utifrån eventuella skador, genomförs detta på Barnahus där det finns ett undersökningsrum. Den medicinska undersökningen genomförs av  barnläkare/gynekolog, rättsläkare och sjuksköterska beroende på vad som finns behov av i det enskilda ärendet.

  4. Den eller de som är misstänka förhörs som regel samma dag som barnet förhörts. Dessa förhör sker dock aldrig på Barnahus, utan på polisstation.

  5. Socialtjänsten gör återkommande bedömningar om det krävs omedelbara insatser för att skydda barnet.

  6. Många familjer kan befinna sig i kris och behöva hjälp med att sortera tankarna och få känslomässigt stöd. I de flesta av Barnahus samverkanskommuner finns arbetsmodellen ”efter barnförhöret” som är en modell för att ge stöd och information till barn och föräldrar vid misstanke om barnmisshandel. Barnahusteamet erbjuder också krisstöd och viss behandling. Barnahus är dock ingen behandlingsenhet, varför remittering ofta görs till andra enheter.

Särskild företrädare för barn

Om någon av vårdnadshavarna är misstänkt för brott mot barnet, kan barnet få en särskild företrädare. Tingsrätten beslutar om förordnande av särskild företrädare, efter begäran från åklagare, och den som får uppdraget är en advokat eller en jurist på en advokatbyrå. Den särskilda företrädaren tar över vårdnadshavares rätt och skyldighet att ta till vara barnets intressen och beslutar i vårdnadshavarens ställe i rättsliga frågor som rör barnet under pågående förundersökning och i en eventuell rättegång. Det innebär att det är den särskilda företrädaren som ger sitt tillstånd till att polisen håller förhör med barnet på ett lämpligt sätt. Den särskilda företrädaren har också rätt att till exempel godkänna att barnet ska genomgå läkarundersökning om det anses nödvändigt. Särskild företrädare kan be socialtjänsten om hjälp att hämta barnet till förhöret.

Målsägandebiträde

Om en särskild företrädare inte behöver utses, kan barnet istället få ett målsägandebiträde. Målsägandebiträdet, som i de flesta fall är en advokat, har till uppgift att stötta barnet under förundersökningen och vid en eventuell rättegång. Det är Tingsrätten som bestämmer om barnet har rätt till målsägandebiträde och som också utser biträdet, men man kan komma med förslag på särskild person.