Vad är barnmisshandel?

Barnmisshandel är när föräldrar eller andra vuxna orsakar ett barn skada på kroppen, sjukdom eller smärta. Hit räknas alla former av kroppslig bestraffning såsom att slå, sparka, bränna, skaka, knuffa, bita och lugga. Misshandel i ett vidare begrepp kan också vara psykisk, som när en vuxen förmedlar till barnet att det är värdelöst, oälskat och oönskat genom till exempel avvisande, isolering, kritik, hån, hot om övergivande eller utfrysning t ex genom att låsa in barnet på sitt rum. Att barnet tvingas se eller höra våld i sin närmiljö är också barnmisshandel och kan sätta spår hos barnet på samma sätt som om det utsätts för direkt våld eller kränkningar.

Hur påverkas barn?

Att utsättas för fysisk eller psykisk misshandel kan sätta djupa spår hos ett barn, även om barnet drabbas sällan. Det är mycket svårt för barn att få ihop bilderna av föräldern som både en källa till trygghet och en källa till rädsla och hot. Barn är helt beroende av sina föräldrar och misshandel riskerar att hämma deras naturliga utveckling. Barn växer av att uppmärksammas, att bli behandlade med respekt och att känna sig älskade.

Att bli fysiskt eller psykiskt misshandlad som barn innebär ofta att:

  • Barnets självkänsla blir låg. Barnet tror att det har gjort fel och tar på sig skulden för misshandeln.
  • Barnets grundtillit till människor skadas.
  • Barnet lär sig att konflikter hanteras genom makt, dominans och våld.
  • Barnet reagerar med oro, rädsla och sömnsvårigheter.
  • Barnet får kroppsliga besvär, till exempel ont i magen eller huvudvärk.

Vad säger lagen?

Enligt föräldrabalken 6 kap 3 § har barn rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. Enligt Lagen (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter Artikel 19 har barn rätt att skyddas mot psykiskt eller fysiskt våld och mot vanvård eller utnyttjande av föräldrar och andra vårdnadshavare. Enligt Artikel 34 i samma lag har barn rätt att skyddas mot alla former av sexuella övergrepp och mot att utnyttjas i prostitution och pornografi.

Förbudet mot aga infördes i svensk lag 1979. Enligt bestämmelsen 6 kap 1 § får inte barn utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. Agaförbudet markerar att föräldrar aldrig får använda våld i barnets fostran. Däremot får föräldrar givetvis rycka undan sitt barn för att hindra det.