Barnet i Barnahus


Rutinen i praktiken

  1. När en anmälan inkommer till socialtjänst eller polis kallas samtliga inblandade aktörer till ett samråd, ett planeringsmöte. Samverkan mellan de olika yrkesrollerna ger en samlad kunskap och kompetens.
  2. Barnet/den unge kommer till en barnanpassad och trygg miljö. När barnet förhörs av barnutredare från polisen kan aktuella professioner följa förhöret på en TV-skärm och ställa frågor via polisen. Intervjuerna spelas in för att ev. användas i rätten. Metoden minskar antalet tillfällen barnet behöver ge sin berättelse och socialtjänsten kan snabbt göra en skyddsbedömning.
  3. Medicinsk undersökning genomförs på Barnahus av barnläkare/gynekolog, rättsläkare och sjuksköterska beroende på vad som finns behov av i det enskilda ärendet.
  4. Socialtjänsten bedömer om direkta insatser krävs för att skydda barnet.
  5. Många familjer kan befinna sig i kris och behöva hjälp med att sortera tankarna och få känslomässigt stöd. Barnahusteamet finns på plats för att ge information och akut hjälp i krisen. Vid behov kan viss behandling erbjudas.

Medhörning