Länkar


Barnafrid
Brottsoffermyndigheten
Barnombudsmannen
Rädda Barnen
Allmänna Barnhuset
BRIS
Barnperspektivet
Childhood
Hopp
  
NFBO
ISPCAN
Koll på soc, om socialtjänsten.

Informationsfilmer från Socialstyrelsen, av särskilt intresse är filmen ”Till dig som är anmälningsskyldig” samt film nr 5 ”Brott mot barn”.

Hemsidan ”Dags att prata om” handlar om sexuella övergrepp mot barn. Ansvarig utgivare är Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Hemsidan ”Tidiga tecken” handlar om att våga se och våga agera. Ansvarig utgivare är Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Norskt kunskaps- och resurscenter avseende trauma, CACTUS.

Länsstyrelsen Östergötland har bra information, bland annat flera informationsfilmer, om Hedersrelaterat våld och förtryck.

EU-projektet PROMISE har pågått i två år; hösten 2015 – hösten 2017 och har syftat till att sprida Barnahus-idén i Europa. På den här sidan finns mer information samt bra dokument som kan vara användbara för Barnahusliknande verksamheter: childrenatrisk.eu