Utredning


I barnahusteamets uppdrag ingår att erbjuda traumafokuserade utredningar på remiss från socialtjänsten.

Utredningarna kan innehålla:

  • utredande samtal med barn
  • barnpsykologisk utredning
  • kartläggning av barnets beteende och funktion
  • genomgång av tidigare utredningar och journaler på BUP, socialtjänsten och ev. polisförhör
  • fördjupade intervjuer med föräldrar
  • intervjuer med förskole- och skolpersonal
  • utredningarna avslutas med rekommendationer

Syftet med traumafokuserade utredningar

När man som socialsekreterare har en oro om att ett barn uppvisar ett beteende som kan tyda på att barnet varit utsatt för övergrepp eller misshandel kan man på Barnahus få hjälp med en traumafokuserad utredning. Huvudsyftet med utredningen är att ta reda på om barnet uppvisar symtom på evenuellt trauma samt att under strukturerade former ge barnet möjlighet att kunna berätta om ett eventuellt trauma.

Remissförfarande

Remissförfarandet inleds med en remisskonsultation med muntliga frågeställningar. Handläggande socialsekreterare bjuds in till Barnahus för diskussion kring ärendet. Om ärendet anses kunna vara aktuellt för utredning hos Barnahus lämnas skriftlig remiss.