Samråd


Samråden är ett forum för samplanering av fortsatt handläggning av det aktuella barnet. Barnahus i Linköping är samordnare för samråden gällande barn och ungdomar som misstänks varit utsatta för sexuella övergrepp eller misshandel. Barnahus har till uppgift att kalla till samrådet och vara samrådets ordförande. Barnahus har även till uppgift att följa upp de barn och ungdomar som varit föremål för samråd. Vi har fyra former av samråd; planeringssamråd, behandlingssamråd, uppföljningsamråd och samråd med polis och åklagare.

 • Samråd med polis och åklagare
  Avser ärenden där någon samverkanspart fått in uppgifter som kan leda till polisanmälan gällande misshandel eller sexuella övergrepp. Initieras oftast av socialtjänsten, men kan och bör även initieras av andra samverkansparter. Innan samrådet har socialtjänst, i de allra flesta fall, fattat beslut om polisanmälan. I de fall där inget beslut finns om polisanmälan och samrådet har en mer rådfrågande karaktär, måste barnets namn och personuppgifter hållas anonyma, då polis och åklagare i annat fall är tvungna att göra en polisanmälan och eventuellt inleda förundersökning.
  Deltagare på dessa samråd är polis, åklagare, socialtjänst, barnläkare, barn- och ungdomspaykiatri samt personal från Barnahus.
 • Planeringssamråd
  Initieras oftast genom att polisanmälan gjorts direkt till polisen där socialtjänst inte blivit underättad ännu eller är på väg att bli underrättad. Kännedom om polisanmälan inkommer från polisen till Barnahus som sedan kallar till samråd. Deltagare är personal från Barnahus, polis, åklagare (inte alltid med), barnkliniken, personal från barn- och ungdomspaykiatri och socialtjänst. Det kan även vara i ärenden som Barnahus i efterhand på något sätt fått kännedom om där det av någon anledning inte skett samråd enligt länsrutinen.
 • Behandlingssamråd
  Initieras oftast av socialtjänst i ärenden där man vill ha råd, utredning eller ta reda på behandlingsmöjligheter för ett barn eller ungdom. Deltagare är personal från Barnahus, barnpsykiatri och socialtjänst.
 • Uppföljningssamråd
  Hålls i komplicerade ärenden där det finns behov av att följa upp ärendet. Bör alltid hållas i ärenden som rör spädbarn samt i ovanliga och/eller mycket allvarliga ärenden. De parter som berörs kallas samman.

Vid speciella fall kan akuta samråd bli aktuellt. När det gäller små barn och då särskilt avseende spädbarn så bör alltid ett akut samråd övervägas. En snabb handläggning kan vara avgörande för fortsättningen av ärendet medicinskt, rättsligt, stöd till familjen samt vad gäller skydd- och riskbedömning.