Samråd


Samråden är ett forum för samplanering av fortsatt handläggning av det aktuella barnet. Barnahus är samordnare för samråden gällande barn och ungdomar som misstänks varit utsatta för fysisk misshandel eller sexualbrott. Barnahus har till uppgift att kalla till samrådet och vara samrådets ordförande.

 • Samråd med polis och åklagare
  Avser ärenden där någon samverkanspart fått in uppgifter som kan leda till polisanmälan gällande misshandel eller sexuella övergrepp. Initieras oftast av socialtjänsten, men kan och bör även initieras av andra samverkansparter. Innan samrådet har socialtjänst som regel fattat beslut om polisanmälan. I de fall där inget beslut finns om polisanmälan och samrådet har en mer rådfrågande karaktär, måste barnets namn och personuppgifter hållas anonyma, då polis och åklagare i annat fall är tvungna att göra en polisanmälan och eventuellt inleda förundersökning. Anonyma samråd är vi dock restriktiva med.
  Deltagare på dessa samråd är polis, åklagare, socialtjänst, barnläkare, barn- och ungdomspsykiatri samt personal från Barnahus.
 • Planeringssamråd
  Planeringssamråd kallas de samråd där förundersökning redan är inledd, polisutredning pågår och där det finns behov av gemensam planering kring förhör och/eller andra åtgärder. Dessa samråd kan liksom övriga samråd initieras av samtliga samverkansparter, men aktualiseras ofta av polis. Om polisanmälan inkommit direkt till polisen gör polisen en anmälan till socialtjänsten enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen.
  Deltagare på dessa samråd är polis, socialtjänst, barnläkare, barn- och ungdomspsykiatri, personal från Barnahus samt i vissa fall åklagare.
 • Behandlingssamråd
  Initieras oftast av socialtjänst då man vill diskutera ett ärende, exempelvis utifrån utrednings- och/eller behandlingsmöjligheter för barn. Kan även initieras av andra samverkansparter. Deltagare är främst personal från Barnahusteamet, BUP och socialtjänst. Andra parter kan, vid behov, bjudas in. Om inte vårdnadshavare tillfrågats och samtyckt till att behandlingssamråd hålls, finns möjlighet att ärendet tas upp anonymt.

 • Uppföljande samråd
  Uppföljande samråd kan hållas vid ärenden där det finns återkommande behov av att planera och utbyta relevant information. De olika myndigheternas insatser kan behöva följa upp. Uppföljande samråd förespråkas exempelvis i ärenden som rör spädbarn samt i ovanliga, komplexa eller/och mycket allvarliga ärenden. Samtliga samverkansparter kan påkalla behov av uppföljande samråd. De olika parterna kan emellertid endast närvara om ärendet fortfarande är aktuellt/pågående inom respektive verksamhet.

Vid särskilda fall kan akut samråd bli aktuellt, när ordinarie samrådstid inte kan inväntas. I ärenden avseende spädbarn bör alltid ett akut samråd övervägas. Detta då en snabb handläggning kan vara avgörande för fortsättningen av ärendet medicinskt, rättsligt, skydds- och riskbedömning samt avseende stöd till familjen. En snabb handläggning kan vara avgörande för fortsättningen av ärendet medicinskt, rättsligt, stöd till familjen samt vad gäller skydd- och riskbedömning. Den som initierat till akut samråd ska kunna motivera varför ärendet behöver hanteras akut. Akut samråd innebär som regel att det hålls samma dag som det initieras, dock beroende på när på dagen som det aktualiseras.