Rutiner & riktlinjer


Barnahus arbetar efter FN:s konvention om barns rättigheter

  • Artikel 1: Ett barn – det är varje människa under 18 år.
  • Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.
  • Artikel 3: Barns bästa ska alltid komma i första hand.
  • Artikel 12: Barnet har rätt att uttrycka sin mening i alla frågar som berör det. När domstolar och myndigheter behandlar fall som rör barnet sla barnet höras och barnets intresse komma i första rummet. Barnets rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet ska respekteras.
  • Artikel 19: Barnet har rätt att skyddas mot psykiskt eller fysiskt våld och mot vanvård eller utnyttjande av föräldrar och andra vårdnadshavare.
  • Artikel 34: Barnet har rätt att skyddas mot alla former av sexuella övergrepp och mot att utnyttjas i prostitution och pornografi.
  • Artikel 39: Barnet som blivit offer för vanvård, utnyttjande, försummelse, tortyr, väpnade konflikter eller annan omänsklig behandling har rätt till rehabilitering och social   återpassning.
  • Artikel 40: Barnet, som är anklagat för brott eller blivit dömt för straffbara handlingar, har rätt till behandling som främjar barnets känsla för värdighet och för andras mänskliga rättigheter och grundläggande friheter.