Barnmisshandel


Vad är barnmisshandel?

Barnmisshandel är när föräldrar eller andra vuxna orsakar ett barn skada på kroppen, sjukdom eller smärta. Hit räknas alla former av kroppslig bestraffning såsom att slå, sparka, bränna, skaka, knuffa, bita och lugga. Misshandel i ett vidare begrepp kan också vara psykisk, som när en vuxen förmedlar till barnet att det är värdelöst, oälskat och oönskat genom till exempel avvisande, isolering, kritik, hån, hot om övergivande eller utfrysning t ex genom att låsa in barnet på sitt rum. Att barnet tvingas se eller höra våld i sin närmiljö är också barnmisshandel och kan sätta spår hos barnet på samma sätt som om det utsätts för direkt våld eller kränkningar.

Hur påverkas barn?

Att utsättas för fysisk eller psykisk misshandel kan sätta djupa spår hos ett barn, även om barnet drabbas sällan. Det är mycket svårt för barn att få ihop bilderna av föräldern som både en källa till trygghet och en källa till rädsla och hot. Barn är helt beroende av sina föräldrar och misshandel riskerar att hämma deras naturliga utveckling. Barn växer av att uppmärksammas, att bli behandlade med respekt och att känna sig älskade.

Att bli fysiskt eller psykiskt misshandlad som barn innebär ofta att:

  • Barnets självkänsla blir låg.
  • Barnet tror att det har gjort fel och tar på sig skulden för misshandeln.
  • Barnets grundtilit till människor skadas.
  • Barnet lär sig att konflikter hanteras genom makt, dominans och våld.
  • Barnet reagerar med oro, rädsla och sömnsvårigheter.
  • Barnet får kroppsliga besvär, till exempel ont i magen eller huvudvärk.

Vad säger lagen?

Enligt föräldrabalken 6 kap 3 § har barn rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. Enligt Lagen (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter Artikel 19 har barn rätt att skyddas mot psykiskt eller fysiskt våld och mot vanvård eller utnyttjande av föräldrar och andra vårdnadshavare. Enligt Artikel 34 i samma lag har barn rätt att skyddas mot alla former av sexuella övergrepp och mot att utnyttjas i prostitution och pornografi.

Förbudet mot aga infördes i svensk lag 1979. Enligt bestämmelsen 6 kap 1 § får inte barn utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. Agaförbudet markerar att föräldrar aldrig får använda våld i barnets fostran. Däremot får föräldrar givetvis rycka undan sitt barn för att hindra det från att göra sig illa eller skada andra. Förbudet mot aga i föräldrabalken innehåller inte någon straffrättslig sanktion mot den som bryter mot bestämmelsen.

Det finns inga särskilda straffrättsliga regler när det gäller barn, utan brottsbalkens bestämmelser om misshandel gäller. Enligt 3 kap. 5 § brottsbalken döms ”den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom, eller smärta eller försätter honom i vanmakt eller något annat sådant tillstånd” för misshandel till fängelse i högst två år eller om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader. Är brottet grovt döms personen för grov misshandel till fängelse i lägst ett år och högst tio år enligt 3 kap. 6 §. Misshandel av små barn bedöms vanligtvis som grov misshandel om det är en vuxen person som begått brottet.

Vad är samhällets ansvar?

Socialtjänsten har enligt socialtjänstlagen det yttersta ansvaret för att alla som vistas i kommunen får den hjälp och det stöd de behöver (2 kap. 2 § SoL).

Enligt 5 kap. 1 § SoL ska socialnämnden bland annat verka för att barn och ungdomar växer upp under trygga och goda förhållanden, med särskild uppmärksamhet följa utvecklingen hos barn och ungdomar som visat tecken till en ogynnsam utveckling och sörja för att barn och ungdomar som riskerar att utvecklas ogynnsamt får det skydd och stöd de behöver.

Barn som bevittnar våld
Socialtjänstens ansvar för dem som har utsatts för brott regleras i 5 kap. 11 § SoL. I bestämmelsens tredje stycke markeras hur viktigt det är att barn som bevittnar våld får den hjälp och stöd som de behöver. ”Socialnämnden skall också särskilt beakta att barn som bevittnar våld eller andra övergrepp av eller mot närstående vuxna är offer för brott och kan vara i behov av stöd och hjälp”

Anmälningsskyldighet
Den som misstänker att ett barn misshandlas ska bör anmäla detta även om han eller hon har tystnadsplikt. Anmälningsskyldigheten väger tyngre än tystnadsplikten. Den som arbetar med barn och unga är enligt lag skyldig att anmäla sina misstankar.

Var kan man få hjälp?

Det kan vara svårt att be om hjälp om man har svårt som förälder att hantera konflikter med sitt barn. Man kan vara rädd för vad andra ska tycka och tänka om en som mamma eller pappa, det kan kännas oerhört skamligt och man kan vara rädd för vad det kommer få för konsekvenser. Men det finns hjälp att få både för dig och ditt barn. Det kan finnas många orsaker till att en förälder kan brista. Men det är du som förälder som bär ansvaret och det är också du som behöver ta första steget för att åstadkomma förändring. Det är mycket lättare för barnet om det är du som vuxen som gör detta. Ibland behöver man våga se att föräldraskapet kan vara övermäktigt ibland och att man behöver stöd. Ta hjälp av din omgivning såsom din partner, dina släktingar och dina vänner för att få råd och avlastning. Du kan även söka professionell hjälp. I Östergötland finns en mängd olika instanser som erbjuder stöd till föräldrar som t ex föräldrautbildningar, enskilda samtal, familjesamtal, familjebehandling osv. Ta kontakt med socialtjänsten i din kommun som kan lotsa dig vidare eller ta kontakt med barnpsykiatrin.

Är du en förälder som vet eller oroar dig för att ditt barns andra förälder misshandlar ert barn fysiskt eller psykiskt? Kom ihåg att det är ditt ansvar att skydda och hjälpa ditt barn. Det gör du genom att be om hjälp och det kan du få genom att ringa Socialtjänsten i din kommun se ovan. Du kan även läsa mer om detta under rubriken Är du orolig för ett barn?